חברת מוצרי איכות לנשמה בע”מ (להלן: “החברה“) מביאה לידיעת הלקוח כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), קיימת לצרכן הזכות לבטל את העסקה לרכישת מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט של החברה וזאת בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן (להלן: “ביטול עסקה“).

ביטול עסקה שבוצעה על ידי הלקוח באתר האינטרנט יכולה להינתן באמצעות מסירת הודעת ביטול על ידי הלקוח לחברה וזאת במסגרת תקופת הביטול, אשר תכלול שם מלא ומספר תעודת הזהות של הלקוח, ופרטי העסקה אותה הלקוח מבקש לבטל, ואם נמסרה הודעה בע”פ – פרט מזהה נוסף לדרישת החברה, וזאת בכל אחת מהדרכים לביטול המפורטות להלן (להלן: “הודעת ביטול“):

  • בעל פה – בטלפון מס’ 0722-170-180 ו/או במסירת הודעה במשרדי החברה הנמצאים באזור התעשייה החדש בצפת סמוך לתחנת דלק “מיטב”.
  • בדואר אלקטרוני– כתובת דוא”ל של שירות הלקוחות של החברה eshkodesh.il@gmail.com
  • שליחת הודעה בוואטפ / WhatsApp – מס’ 050-4141-040

החברה תגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

מובהר כי במקרה בו המוצרים נמסרו ללקוח ו/או הגיעו לידי הלקוח לאחר שנמסרה על ידו הודעת ביטול ו/או לאחר שעסקתו בוטלה, הלקוח מתחייב להחזיר את המוצרים לחברה ו/או להעמידם לרשות החברה מיד עם קבלתם, לפי העניין ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.

ביקש צרכן לבטל את העסקה עקב פגם במוצר, יוחזר המוצר לחברה על חשבונה והחברה תבטל את עסקה ותשיב את כספו ללקוח בהתאם להוראות הדין.