print('');
25.00 ₪

זמינות: במלאי

בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים בגאולה הנפלאה והמיוחדת
ולפני המעמד הגדול בהר סיני פנה הבורא לנשים תחילה וציוה אותן
ברוב נועם ועדינות לשמור את תורתו ומצוותיו: "כה תאמר לבית יעקב" אלו הנשים
ובעגל, לא נתנו את נזמיהן והיו נאמנות לאלוהיהן

וגם היום גאולתינו תלויה בהן! כלשון המדרש: "ואין הדורות נגאלים אלא בזכות
נשים צדקניות שבדור, שנאמר: "זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל" לבני ישראל - לא נאמר
אלא לבית ישראל

והקדיש שלמה המלך החכם מכל אדם, פרק שלם להנחות ולהדריך כל אשה ובת
.להיות 'אשת חיל' ולתקן העולם
וצריכים אנו את הדברים בדור זה יותר מתמיד, שהגויים הרשעים קלקלו את בנותינו
ולימדו אותן שאינן שוות יותר מגופן ואופנתן, והשכיחו מהן צניעותן וקדושתן
ואיה הקדושה? היא בעיניים על הדרך ברחובותינו

ולנו הזכות ועלינו החובה ללמדן דעת ותבונה, באהבה וברוב חיבה ולומר להן
צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה - מלך שהשלום שלו, ראו ביופיו, שמרו את דרכו
ותתחזקנה ותתאמצנה ותעשנה מכן נשים כשרות, נשות חיל ובנות אלוקים
וראו נא מה נאמר במדרש: "אמר רבי אחא, כל הנושא אשה כשרה, כאילו קיים
כל התורה כולה מראש ועד סוף, ועליו הוא אומר אשתך כגפן פוריה
ולפיכך נכתבה אשת חיל מאל"ף ועד תי"ו

תשמענה אוזניכן דברי אביכן שבשמים: כל התורה תלויה בכן, כל הגאולה תלויה בכן
נלמד יחד פסוק אחר פסוק בפרק הנפלא הזה. ללמוד וללמד לשמור ולעשות